Det nya svarta kalle  

En övergripande institution

Finns det någonting i vår vardag lika tvetydigt som teknik?

Det har genom historiens gång utgjort en oerhört stor del av gemene mans liv oavsett om hen vill det eller inte. Det är en del av människans natur och har förmodligen funnits sedan vi för första gången såg dagens ljus. Teknik är starkt präglat av det faktum att människan är den enda levande varelsen som i tanken kan planera för framtiden. Vi kan olikt alla andra föreställa oss hur exempelvis morgondagen kommer att se ut och handla utefter det här idag.

Teknik är ett otroligt brett spektrum, vilket samtidigt medför en svårighet i att ge en entydig definition på begreppet. Det är på samma gång både helheten och delarna vilka i ett ständigt pågående samspel både förutsätter och utesluter varandra. Teknik finns med i alla steg vi tar och vart vi än vänder våra blickar. Det är ett fascinerande fenomen där det abstrakta förenas med det konkreta. Från början återges den bara i våra hjärnor men kan sedermera övergå i en strukturerad handling. Teknik är unikt i sättet det både kan omsätta teori i praktik och vice versa. Det innefattar en lång rad olika aspekter som präglas av båda dessa inriktningar. Detta kan handla om tekniska apparater, hockeyspelare och beskrivningar men även om tekniska fakta samt analyser. Det kan på samma gång handla om en webbyrå i Stockholm som hanteringen av fiskespöet.

Tekniken kan liknas vid en skog full av träd. Till att börja med finns det en oändlig mängd olika sorter där i sin tur varje enskilt träd har sin egen beskärda del av krona, stam, grenar och rötter. Det är också just det här som ska spegla teknikens oerhörda vidd.

Alla människor är olika, vilket också medför en väldigt varierande syn på teknik. Även om vi lever i en ständigt oviss värld där alla individer har olika förutsättningar och bakgrund är tekniken trots allt något som alla på ett eller annat sätt kan ta del av.

Den gemensamma nämnaren för teknik i sin helhet är dess utformning samt anpassning. Det är någonting skapt både av samt för människor. I grunden handlar det om någonting som upplevs svårt att bemästra men genom utveckling går i motsatt riktning. Det tekniska faktumet uppenbarar sig när detta tillvägagångssätt dessutom ser tämligen enkelt ut att genomföra.

Teknik har sedan urminnes tider handlat om en slags granskning. Oavsett vad det handlar om har det skapats för att kontrollera eller underlätta en tanke alternativt handling. Det här har på senare tid fått motsatt effekt då människan istället blir kontrollerad av tekniken.

I takt med den på många sätt revolutionerande digitaliseringen har samhället skakats om i sina grundvalar. Det här har påverkat både beteende, känslor, normer och värderingar.

Det allmänna livet är idag uppbyggt på att gemene man inte kan klara sig utan dator, surfplatta eller mobiltelefon. Hänsyn behöver tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen där en balans mellan de olika ytterligheterna kan hittas.