Det nya svarta ivadmin  

Ett ovisst sammanhang

Finns det någonting lika fascinerande och på samma gång förvirrande som teknik?

Det är ett oerhört svårdefinierat begrepp som hänger med oss i varje steg som tas. Det går varken att sätta en punkt var tekniken börjar eller möjligtvis slutar.

Till att börja med behöver detta fenomen redas ut. Vad handlar det egentligen om? Spektrumet är oerhört brett eftersom det i folkmun både kan pratas om tekniska apparater, fotbollsspelare och beskrivningar. En för många bekant översättning skulle kunna vara någonting invecklat samt svårt att bemästra.

Tekniken utgör samtidigt någonting som hela tiden är i utveckling. Det handlar om en slags omedveten medvetenhet där den även fungerar som ett slags kvitto på hur människor förhåller sig till olika ytterligheter. Det är svårt att ge en entydig definition på uppfattningen av begreppet i fråga eftersom allting hela tiden är i rörelse och förhåller sig på olika sätt till omvärlden. Vi människor är också alla olika vilket medför att det antagligen också finns över sex miljarder sätt att tolka teknik på.

I sin helhet är dessutom teknik väldigt kontinuerligt eftersom det samtidigt är situationsanpassat. Det råder antagligen varierande syn på vad det är för något beroende på vilket sammanhang personen i fråga befinner sig.

Det finns förmodligen inget vi känner till som förhåller sig så skiftande i karaktär som teknik. Det handlar om ett väl inslaget paket där abstraktion på ett spektakulärt sätt kombineras med det konkreta. Det kan både innefatta en fysisk aspekt vilken kan beröras samt en föreställning om hur någonting är format.

Vi människor har en slags förprogrammerad drift i oss att vara bekanta med teknik. Eftersom den samtidigt är i ständig förändring är det också någonting som hela tiden är aktuellt. Det här beror till mångt och mycket på att det ständigt innehåller någon form av relevans där människan kan känna igen sig i olika situationer även om de inte till fullo går att behärska.

Det här med förmågan att förknippa någonting med något annat är minst sagt fascinerande. Detta är styrt av såväl arv som miljö. Hela vår livsresa påverkas av sådant vi både reflekterar kring, upplever samt önskar. Hela vårt tankesätt samt kommunikation är till mångt och mycket uppbyggt kring en bildlig övergång mellan tanke och handling. Vi lär oss exempelvis både att anamma ett förhållningssätt till världen och någon form av mänskligt språk genom detta tillvägagångssätt.

Teknik blir i det här fallet både ett sätt att omsätta teori till praktik och vice versa. Vart gränsen går kan ibland vara svårt att förutspå men ett tydligt samband kan inte kringgås.

Det kan ibland bli en aning missvisande vad teknik är, vem den är för, vilken väg den tar samt varför den har blivit en många gånger avgörande del av vårt liv.